Prekių/paslaugų pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Prekių/paslaugų pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi internetine svetaine www.galimybiuakademija.com (toliau – „Galimybiuakademija.com“) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka Galimybiuakademija.com siūlomas prekes/paslaugas ar bet kaip kitaip naudojasi Galimybiuakademija.com teikiamomis paslaugomis.

1.2. Pirkti internetinėje parduotuvėje www.galimybiuakademija.com gali visi juridiniai ir fiziniai asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka bei nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintys tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.

1.3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino ir su jomis sutinka.

1.4. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia svetainėje www.galimybiuakademija.com prekių ar paslaugų užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.

1.5. Pirkėjas įsipareigoja gautą informaciją naudoti tik asmeniniais tikslais

1.6. Portale Galimybiuakademija.compateikta medžiaga yra tik Galimybiuakademija.comnuosavybė, todėl Pirkėjas įsipareigoja, jos jokia forma nedauginti, nekopijuoti ir vienokia ar kitokia forma nenaudoti viešai prieinamose portaluose, leidiniuose ir kt.

1.7. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant svetainėje www.galimybiuakademija.com taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

1.8. Pardavėjas neprisiima rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.9. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi ww.galimybiuakademija.com paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas Galimybiuakademija.com portalu naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Galimybiuakademija.com portalo darbo stabilumui ir (arba) saugumui.

2. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas

2.1. Pirkėjas, norėdamas naudotis www.galimybiuakademija.com siūlomas prekes ar paslaugas, privalo užsiregistruoti Galimybiuakademija.com sistemoje, užpildydamas registracijos metu prašomus duomenis.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų registracijos metu pateikimą.

2.3. Pateikdamas užsakymą pirkėjas sutinka kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymų kontrolės ir veiklos analizės tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu arba telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių ar paslaugų užsakymui įvykdyti.

2.4. Registruodamasis Pirkėjas susikuria individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Siekiant sumažinti neteisėto prisijungimo prie Galimybiuakademija.comportalo Pirkėjo vardu riziką, rekomenduojama susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį (rekomenduojama slaptažodį sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, panaudojant didžiąsias ir mažąsias raides, skaičius bei skyrybos ženklus, vengti lengvai nuspėjamų žodžių (Pirkėjo vardo, pavardės ir pan.) ir (arba) skaičių (pvz. gimimo datos) ir pan.) ir keisti jį ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius. Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie Galimybiuakademija.comatliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu.

2.5. Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia Tarpininkui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais asmens duomenis, kuriuos Klientas pateikia registruodamasis ir lankydamasis svetainėje www.galimybiuakademija.com ir naudodamasis jos paslaugomis.

2.6. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Tarpininkas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

2.7. Pirkėjo asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Konkretūs registracijos Galimybiuakademija.commetu Pirkėjo pateiktų asmens duomenų, taip pat Pirkėjo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo terminai yra suderinti su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, nebent įstatymai nustato konkrečius duomenų saugojimo terminus. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus sunaikinami.

3. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

3.1. Pardavėjų skelbiamos prekių ir aslaugų kainos www.galimybiuakademija.com ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais.

3.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

3.2.1. Paysera

4. Prekių patvirtinimas, komplektavimas ir pristatymas

4.1. Po Pirkėjo atlikto išankstinio apmokėjimo už prekes ar paslaugas Pardavėjas įsipareigoja įvykdyti užsakymą per nurodytą terminą.

4.5. Pirkėjo užsakytos prekės ar paslaugos pristatomos Galimybiuakademija.comsistemoje Pirkėjo užregistruotu adresu, jei tai virtualios paslaugos – Pirkėjo užregistruotu el. paštu.

5. Slapukų naudojimas

8.1. Norėdamas Pirkėjui ar Galimybiuakademija.comportalo lankytojui pasiūlyti visavertes siūlomas paslaugas, Tarpininkas naudoja sisteminius slapukus (angl. cookies). Slapukai naudojami siekiant atpažinti ankstesnį internetinės prekyvietės lankytoją, nustatyti internetinės prekyvietės puslapio kalbą, identifikuoti vartotojo sesiją, sesijos raktą, taip pat siekiant identifikuoti ir ištaisyti internetinėje prekyvietėje esančias klaidas.

6. Baigiamosios nuostatos

7.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

7.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

7.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7. Grąžinimo garantija. Galimybiuakademija.com teikia paslaugas už kurias neteikiama pinigų grąžinimo garantija.

Paslaugas teikia:

Galimybių akademija, UAB, Įmonės kodas: 304690886, PVM mokėtojo kodas: LT100011255619, Adresas: Saldenės g. 23-2, Saldenė, LT-14186 Vilniaus r.